Zdrav odnos
s novcem

15 korisnih savjeta za sve vlasnike OPG-a

15 korisnih savjeta za sve vlasnike OPG-a

Prilikom otvaranja ili vođenja OPG-a, poljoprivrednici često nailaze na veliku količinu informacija i podataka koji u konačnici mogu otežati cijeli proces. S ciljem izdvajanja najvažnijih i korisnih informacija i savjeta za poljoprivrednike te olakšavanja poslovanja OPG-a, donosimo 15 tips and tricks-a koje treba znati svaki vlasnik OPG-a.

1. Lokacija je ključna

Sjedište OPG-a je adresa na kojoj OPG posluje te se ona navodi u Upisniku OPG-ova.

Za fizičku osobu s prebivalištem na teritoriju RH, sjedište OPG-a određuje se prema mjestu prebivališta nositelja OPG-a.

Za fizičku osobu koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice EU ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije sjedište OPG-a određuje se prema mjestu boravišta nositelja OPG-a.

Foto: Pexels

2. Zemlja u zakupu ili vlasništvu

Korisnik može otvoriti OPG, iako zemlja nije u njegovom vlasništvu!

Uvjet upisa u Upisnik poljoprivrednika je posjedovanje poljoprivrednih resursa, bilo da se radi o poljoprivrednom zemljištu ili stoci. Posjed i/ili vlasništvo poljoprivrednog zemljišta dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, ugovorom o zakupu, dugogodišnjim zakupom, prodajom, plodouživanjem, služnošću šumskog zemljišta ili darovanjem ili pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela.

Proizvodni resursi za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu biti u vlasništvu, posjedu, zakupu, koncesiji, najmu, odnosno korištenju nositelja OPG-a i/ili članova OPG-a.

Znači, zemlja ne mora nužno biti u Vašem vlasništvu, OPG ju može koristiti i imati evidentirano kroz ARKOD kroz ugovore o dugoročnom najmu (10 godina i više).

3. Obveze ako imate članove na OPG-u

Ukoliko članovi obitelji imaju istu adresu prebivališta kao što je adresa sjedišta OPG-a, mogu bez zasnivanja radnog odnosa pomagati nositelju OPG-a u obavljanju poslova gospodarske djelatnosti poljoprivrede, pomoćnih i dopunskih djelatnosti, bez obveze plaćanja obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje te za ozljedu na radu.

Član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji, s time da može biti član samo jednog OPG-a, a u svojstvu člana OPG-a dobrovoljno se upisuje u Upisnik OPG-ova.

Ako član OPG-a prestane biti član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji (npr. razvod) može ostati upisan u Upisnik OPG-ova ako nastavlja rad na istom.

Član obiteljskog kućanstva koji je korisnik mirovine ili redoviti učenik ili student ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi obvezno se upisuje u Upisnik OPG-ova samo ako se upisuje kao nositelj dopunske djelatnosti na OPG-u.

Svaka promjena broja članova OPG-a upisanih u Upisnik OPG-ova podnosi se u roku od 15 dana od nastanka promjene putem obrasca na zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

4. RPO ne znači ulazak u sustav PDV-a

U registar poreznih obveznika na dohodak (obrazac RPO) prijavljuje se ukoliko je poljoprivreda jedina djelatnost, dok PDV ovisi o godišnjoj dobiti OPG-a.

Ulazak OPG-a u sustav PDV-a:

na vlastiti zahtjev – kad OPG u sljedećoj godini očekuje veći opseg poslovanja ili veću investiciju. Ulaskom u sustav PDV-a, OPG se obvezuje na tri godine redovnog postupka oporezivanja PDV-om.

zakonskom obvezom – kad OPG ostvari vrijednost veću od 300.000 HRK, postaje porezni obveznik po sili Zakona od 1. sljedećeg mjeseca.

Prijava u Registar obveznika PDV-a vrši se u ispostavi Porezne uprave (Obrazac P-PDV) najkasnije do 15. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isporuka prešla propisani prag za ulazak u sustav PDV-a.

5. Razmišljate o agroturizmu? Potrebna je dodatna registracija

Budući da je agroturizam dopunska djelatnost, najprije je potrebno imati registriran OPG, a potom izvršiti upis dopunskih djelatnosti u Upisniku OPG-a pri nadležnom regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Neki od ostalih uvjeta i obveza potrebnih za registraciju ili obavljanje djelatnosti uključuju:

• upis u Registar poreznih obveznika pri nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti (bez obzira na visinu primitaka),

• upis dopunskih djelatnosti u Upisniku OPG-a pri nadležnom regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

• voditi popis gostiju kod smještaja (knjiga ili e–vizitor),

• osigurati goste od nesretnog slučaja kod pojedinih usluga,

• voditi evidenciju o pruženim uslugama OPG-a u Agronet sustavu (do 15. svibnja za prethodnu godinu). Za više informacija o ostalim uvjetima, pročitajte brošuru: Kako uspješno pokrenuti agroturizam?

6. AGRONET kao preduvjet za prijavu projekata i poticaja

AGRONET je elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi!

Generalno, zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u elektronskom obliku putem AGRONET sustava, a svaki korisnik mora biti prethodno upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR).

Upisom u EKPRRiR korisnik dobiva pristupne podatke (korisničko ime i zaporku) putem e-maila (koji je naveo prilikom upisa), pomoću kojih pristupa AGRONET-u.

7. Svibanj je mjesec rokova u poljoprivredi

Neki od najprioritetnijih administrativnih poslova u poljoprivredi imaju rok do sredine svibnja te direktno utječu na mogućnosti primanja poticaja:

• Jedinstveni zahtjev za potporu

• Evidencija o prodaji poljoprivrednih proizvoda.

8. 365 OPG

Otvaranjem OPG-a stječu se osnovni uvjeti potrebni za apliciranje na mjere EU fondova iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, no pritom je bitno naglasiti kako je uvjet za apliciranje na većinu mjera da budete registrirani za obavljanje djelatnosti minimalno 365 dana prije prijave na natječaj.

9. Izračunajte svoju ekonomsku veličinu za EU natječaje

Ekonomska veličina predstavlja zbroj svih vrijednosti proizvodnje, a može se izračunati pomoću EVPG kalkulatora.

Kroz ovaj kalkulator moguće je jednostavno dobiti informaciju o ispunjavanju kriterija za određene mjere, a na temelju tih podataka određuje i pripadnost određenog poljoprivrednog gospodarstva pojedinom tipu poljoprivredne proizvodnje. Ako niste sigurni kolika je ekonomska veličina vašeg OPG-a, preuzmite EVPG kalkulator.

10. Klikom do natječaja

Zahvaljujući digitalnim platformama, poljoprivrednicima je uvelike olakšan pristup potrebnim informacijama i natječajima. Neke od njih su: e-OPG i ruralni razvoj.

e-OPG

Riječ je o digitalnoj platformi dizajniranoj u suradnji s poljoprivrednicima i namijenjena je poljoprivrednicima kako bi jednim klikom došli do bitnih agro informacija. e-OPG sadrži pregled otvorenih natječaja i agro zakona, priče uspješnih poljoprivrednika, kalendar agro aktivnosti, no i pregled aplikacija koje se koriste u poljoprivredi.

Ruralni razvoj

To je službena stranica Ministarstva poljoprivrede gdje se mogu pronaći informacije o natječajima i strateškim dokumentima.

Foto: Pexels

11. Prilika za mlade i žene

Ministarstvo poljoprivrede je 23. rujna 2021. objavilo Nacrt prijedloga strategije poljoprivrede do 2030. godine u kojem se veliki naglasak stavlja na povećanje broja mladih poljoprivrednika. Jedan od ciljeva je osigurati potpore za pokretanje poslovanja u ruralnim područjima, s naglaskom na mlade te za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava. Uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore detaljno su razrađeni strateškim planom za zajedničku poljoprivrednu politiku.

Također, navodi se i razvojna potreba pod nazivom Unaprijediti poduzetničke sposobnosti proizvođača u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koja bi uvelike pomogla mladima i ženama u razvoju OPG-a. Pritom se naglašava kako je potrebno unaprijediti upravljanje poslovanja, uključujući financijsku pismenost te marketinške prakse, kao i korištenje digitalnih alata u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnim područjima.

Potpora za mlade poljoprivrednike u novom programskom razdoblju osigurana je iz oba stupa ZPP-a, izravnih plaćanja i iz mjera ruralnog razvoja, te će mladi poljoprivrednici na raspolaganju imati gotovo 114 milijuna eura. Unutar intervencija ruralnog razvoja, bespovratnim sredstvima je predviđena potpora za uspostavu mladih poljoprivrednika u iznosu od 65 milijuna eura kojom će se financirati ulaganja u poljoprivredna gospodarstva kojima je nositelj mladi poljoprivrednik.

U usporedbi s Programom ruralnog razvoja 2014.-2020., potpora za uspostavu mladih poljoprivrednika povećana je s 50.000 eura na 75.000 eura, a intenzitet potpore za ulaganja mladih poljoprivrednika u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iznosi maksimalno 80 %.

12. Uz digitalizaciju i eko-prakse do više bodova na natječajima

Novi strateški plan ZPP-a za razdoblje 2023.-2027. bit će usmjeren na daljnja ulaganja u proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda, s posebnim naglaskom na investicije u digitalizaciju i primjenu inovacija te na zelenu tranziciju koja podrazumijeva investicije koje nisu štetne ili su korisne za prirodu i okoliš.

Važan segment reforme ZPP-a za razdoblje 2023.-2027. je i takozvana zelena arhitektura koja se sastoji od sljedećih elemenata:

Uvjetovanost: temeljne obveze za sve korisnike izravnih plaćanja i IAKS mjera,

Dobrovoljne intervencije za korisnike: eko sheme unutar I stupa i agro – okolišne intervencije unutar II stupa.

Uvjetovanost predstavlja poboljšan set uvjeta za poljoprivrednike korisnike potpore po površini i/ili za uzgoj životinja s ciljem postizanja općih ciljeva nove ZPP. Također, novost u sklopu zelenih ambicija nove ZPP su i eko sheme koje predstavljaju dobrovoljne klimatsko-okolišne intervencije unutar izravnih plaćanja.

U odnosu na višegodišnje obveze unutar klimatsko okolišnih intervencija u okviru IAKS mjera, korisnici prilikom provedbe eko shema preuzimaju jednogodišnju obvezu.

13. Operativni troškovi: Bitan faktor u poslovanju OPG-a

Vođenje evidencije operativnih troškova OPG-a od velike je važnosti za pravilno i kvalitetno poslovanje. Pregled troškova osigurava nam donošenje boljih poslovnih odluka koje bi rezultirale pozitivnijim financijskim rezultatom.

U operativne troškove spadaju stalni, mjesečni troškovi koji se ponavljaju, poput troškova materijala, troškova rada, troškova režija, administracije, prodaje te mnogi drugi.

14. Okružite se kvalitetnim timom

Okružite se kvalitetnim timom (računovodstveni servis, konzultanti, agro savjetnici) kako bi OPG uspješno poslovao te kako biste imali osnovne preduvjete za kvalitetnu pripremu i provedbu agro projekata financiranih iz vlastitih/kreditnih ili EU sredstava. Kvalitetan tim možete izabrati na temelju: referenci, preporuka i/ili iskustva.

15. Nasljeđivanje OPG-a

Članovi OPG-a koji su članovi obiteljskog kućanstva mogu u bilo kojem trenutku svojom odlukom odrediti novog nositelja OPG-a. U tom slučaju zadržava se MIBPG OPG-a.

Koraci prilikom promjene nositelja OPG-a:

1. Promjenu nositelja OPG-a prijavljuje novi nositelj OPG-a Agenciji za plaćanja najbližoj prema sjedištu OPG-a ili prebivalištu prethodnog nositelja OPG-a.

2. Promjenom nositelja OPG-a prenose se sva prava i obveze s prethodnog nositelja OPG-a na novog nositelja OPG-a.

3. Novi nositelj OPG-a preuzima u svoje poslovne knjige cjelokupnu poslovnu aktivnost OPG-a.

4. Na novog nositelja OPG-a prenose se svi ugovori o radu radnika OPG-a koji je predmet prijenosa uz odgovarajuću primjenu odredbi posebnog propisa o radu.

5. Promjena nositelja OPG-a prijavljuje se u roku od 15 dana od nastanka promjene, podnošenjem zahtjeva s propisanim dokazima Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja upisuje promjenu nositelja OPG-a u Upisnik.

O istupanju fizičke osobe iz zajedničkog OPG-a ili o pristupanju nove fizičke osobe u zajednički OPG podnosi se u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

Ukoliko ste u početnoj fazi ili tek planirate otvoriti OPG, pročitajte brošuru Vodič za otvaranje OPG-a, a ukoliko vas zanima prijava na nove agro natječaje – ispunite upitnik Procjena prijave na EU projekte kako biste se prijavili na newsletter te posjetite e-OPG platformu.

Foto: Pexels

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

Održana još jedna promocija knjige “Ne radi se o novcu, radi se o nama” u jedinstvenom ambijentu imanja KuSshh na Krku

Planirate investirati u obveznice? Evo koje biste pojmove trebali znati razlikovati ako ste potpuni početnik

Malene Rydahl: Istraživanja su pokazala da novac ne utječe na sreću kod samo 1% ljudi

Prijava za članice

Pretraga

znn